พลับพลึง / Villa House

ขนาด : 2-4 ท่าน / หลัง, ราคา : 800 บาท / หลัง,  เตียงเสริม 150 บาท / ท่าน, รวมอาหารเช้า                                 Size : 2-4 Persons / House, Price : 800 Baht / House, Extra 150 Baht / Person, Breakfast included.